คลังเก็บผู้เขียน: krubeenan

ให้นักเรียนตรวจสอบการส่งงาน

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มของทุกห้องตรวจสอบลิ้งค์ที่ส่งครูว่าสามารถเข้าดูเว็บของกลุ่มตัวเองได้เรียบร้อยหรือยัง
เพราะมีบางกลุ่มที่ครูคอมเมนท์ให้แก้ไข  แต่ยังไม่แก้ไข  ครูไม่สามารถตรวจงานได้นะคะ

ปล. ใครที่ยังส่งงานไม่ครบตั้งแต่ใบงานที่ 1และ 2 ทาง e-mail ซึ่งคำถามอยู่หน้าเว็บของครูด้านล่าง
กรุณาส่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

วิธีการสมัคร WordPress แบบง่ายๆ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละห้องสมัคร WordPress โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บบล๊อกนี้ค่ะ

1 เข้าเว็บ wordpress.com
2. คลิกปุ่ม Get Started
3.ให้กรอกข้อมูลมีรายละเอียดอยู่ 4 ช่องคือ
3.1 e-mail ของกลุ่มนักเรียน ( 1 กลุ่มสมัครเพียงคนเดียว)
3.2 username
3.3 password (ถ้าสมัครไม่ผ่านให้พิมพ์ภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขค่ะ)
3.4 ชื่อเว็บบล๊อก
     ปล. ให้ username และเว็บบล๊อกชื่อเหมือนกันและให้สัมพันธ์กับเรื่องที่ทำ
4. คลิก Create blog
5. จากนั้นให้ไปยืนยัน (Activate) ที่ e-mail ที่ใช้ในการสมัคร
6. ให้นักเรียนส่งงานตามที่อธิบายในบล๊อกหัวข้อด้านล่างนะคะ

การสมัครสมาชิก wordpress

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละห้องสมัคร WordPress โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บบล๊อกนี้
1. คลิกที่ เนื้อหาบทเรียน –> วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30250
2. คลิกหน่วยที่ 2 การสร้างงานด้วย WordPress  –> คลิกเอกสารประกอบการเีรียน Wordpress
3. คลิกที่คำว่า Slideshare –> คลิก save
4. เมื่่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเข้า e-mail ที่นักเรียนใช้สมัคร Wordpress
เพื่อ Activate ในการสมัครอีกครั้งค่ะ
5. จากนั้นให้นักเรียนส่งลิงค์บล๊อกตามหัวข้อด้านล่างค่ะ

 

การส่งงาน Link บล๊อก WordPress

คำชี้แจง ในการส่งบล๊อก WordPress
1.   ให้นักเรียนส่ง Link บล๊อก WordPress ของกลุ่มตัวเองที่เว็บบล๊อกของครู ที่หัวข้อ
 ผลงานนักเรียน –> เลือกห้องของตัวเอง –> ลิงค์บล๊อก WordPress  โดยให้แจ้ง
ชื่อสมาชิกกลุ่ม เลขที่ ชั้น เรื่องที่ทำ และ copy link ชื่อบล๊อก WordPress แล้วคลิกส่งค่ะ

2. ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดที่ หัวข้อ ส่งชื่อบล๊อก ด้วย เนื่องจากในกรณีที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ลืม username และ password จะได้มาสอบถามที่ครูได้ค่ะ

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

งานสัปดาห์ที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องในโปรแกรม Microsoft Word
ส่งทาง e-mail : krubeenan@gmail.com ชื่อเรื่องที่ส่ง Social Media เลขที่และชั้นของตัวเอง

1. Social Media หมายถึง…………………………………..
2. WordPress มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ตอบเป็นข้อๆ
3. Facebook มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ตอบเป็นข้อๆ
4. YouTube มีประโยชน์อย่างไร

งานสัปดาห์ที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องทำในโปรแกรม Microsoft Word ส่งทาง e-mail : krubeenan@gmail.com ชื่อเรื่องที่ส่ง โครงงานคอมพิวเตอร์ เลขที่และชั้นของตัวเอง
1.โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง……………
2.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
3.ขั้นตอนการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

การใช้และการสมัคร Dropbox

Dropbox คืออะไร?

ความหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer program) คือ กลุ่มชุดคำสั่งที่ใช้อธิบายชิ้นงาน หรือกลุ่มงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคำสั่งที่ออกแบบตามอัลกอริทึม โดยปกติแล้วเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด หนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้างภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือเพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือไลบรารี เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี (อัลกอริทึม) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องให้ทำงานได้ตามความต้องการ
อ้างอิง : วิกิพีเดีย

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.